Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla

Contemporary – Art High School Tuzla

Misija: Inovativni i savremeni pristup obrazovanju i odgoju kroz kreativnu dramsku pedagogiju i metode primijenjenog pozorišta i drame

Vizija: Škola kreativne (samo)spoznaje. 

Odgoj i obrazovanje djece i mladih u XXI stoljeću, vremenu tehnoloških i informacionih dostignuća, predstavlja jedan od najtežih zadataka, ali i izazova savremenog doba, kako za djecu i mlade, tako i za roditelje, odgajatelje, nastavno osoblje, institucije, ustanove i sisteme obrazovanja i nauke. Generacije djece i mladih zajedno s roditeljima svakodnevno tragaju za novim i savremenim načinima odgoja i obrazovanja koje će djeci i mladima istovremeno zaokupiti tijelo i um te u konačnici stvoriti pojedinca odgovornog kako za sebe, tako i za svoju društvenu zajednicu.

Upravo u namjeri da se na tržištu Bosne i Hercegovine ponudi jedan inovativan sistem obrazovanja djece i mladih, a na osnovu šesnaestogodišnjeg iskustva u primjeni dramskog odgoja kroz programe Udruženja „Pozorište mladih Tuzle“ i Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla, odlučeno je da se osnuje Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla. Osnivači nastoje da osnivanjem škole doprinesu poboljšanju kvalitete obrazovanja djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz primjenu savremenih metoda učenja i praktikovanje specifičnih modela kreativne dramske pedagogije. 

Koncept rada škole počiva na savremenom i originalnom pristupu kroz primjenu kreativne dramske pedagogije radeći, prije svega, na jačanju kapaciteta učenja i razvijanju kompetencija i snaga učenika. Namjera je prevazići nedostatke tradicionalnih načina obrazovanja i učenja te osposobiti učenike da, vještine stečene u ovakvom modelu obrazovanja, funkcionalno koriste u različitim životnim situacijama i svim daljim nivoima obrazovanja.  

Bogat i raznolik nastavni plan i program, kreiran kao autorsko djelo osnivača, a na osnovu rezultata dugogodišnjeg slušanja potreba djece i mladih, učenike osposobljava i podučava komunikacijskim vještinama, kulturi javnog nastupa, doprinosi socijalizaciji, kognitivnom i emocionalnom razvoju ličnosti, podučava projekt menadžmentu, introspekciji, kritičkom razmišljanju, imaginaciji, prihvatanju, fleksibilnosti, odgovornosti, samokontroli, samodisciplini, samosvjesnosti, estetskim vrijednostima, tjelesnom i umnom razvoju, motivaciji, povjerenju, timskom radu, slobodi izražavanja emocija, socijalnoj svjesnosti društvene zajednice, kreativnom rješavanju problema, poštivanju obaveza, radnim navikama, odgovornosti, poštivanju pravila, razvijanju omladinskog aktivizma, poduzetništva i snalaženju u različitim životnim situacijama. Na ovaj način učenik se zapravo osposobljava za funkcionalno snalaženje u društvenoj zajednici XXI stoljeća bez obzira na dalje nivoe obrazovanja i usmjerenja.

Ciljevi i načini rada Škole usklađeni su sa općim ciljevima obrazovanja i odgoja iz Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, a odnose se na intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i tjelesni razvoj svakog učenika kroz: 

 • stjecanje kvalitetnih znanja, informacija, vještina i stavova koji su neophodni za lično ostvarenje i razvoj te aktivno uključivanje u društvenu zajednicu, 
 • razvoj kreativnosti, inovacije, motivacije za učenje i obrazovanje, samoinicijative, sistema pozitivnih životnih vrijednosti, ličnog i nacionalnog identiteta, komunikacijskih vještina, 
 • razvoj svijesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbjednosti, kao i o zaštiti životne sredine, 
 • razvoj sposobnosti analiziranja, primjene i saopćavanja informacija i saznanja, 
 • osposobljavanje za kreativno rješavanje problema, povezivanje i primjenu znanja, 
 • stvaranje stručnih kompetencija, u skladu sa zahtjevima zanimanja, potrebama tržišta rada, razvojem savremene nauke, ekonomije, tehnike i tehnologije,
 • osposobljavanje za donošenje odluka o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja, 
 • razvoj solidarnosti, saradnje sa drugima i sposobnosti za timski rad, 
 • razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog građanina, za život u demokratski uređenom i humanom društvu zasnovanom na poštovanju ljudskih i građanskih prava, prava na različitost i brizi za druge, kroz kreiranje i učešće u programima prekogranične saradnje,
 • poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, vjerske, rodne, spolne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje različitosti,
 • razvijanje pedagoških kompetencija XXI stoljeća.

Škola se osniva na području Federacije Bosne i Hercegovine s djelovanjem na području Tuzlanskog kantona. Sjedište škole je u gradu Tuzli, uz mogućnost organizacije nastave na drugim lokacijama i radnim prostorima u skladu sa Pedagoškim standardima za srednje škole Tuzlanskog kantona. Škola može organizovati obrazovno-odgojni rad po odgovarajućem programu škole i izvan svog sjedišta i školovati učenike iz inozemstva u skladu sa Zakonom. Djeluje i radi kao Mješovita škola u kojoj se, u skladu sa Zakonom, pored odgovarajućeg općeobrazovnog programa, mogu ostvarivati programi gimnazije, srednje tehničke škole, srednje umjetničke i srednje stručne škole. U školi se, pored realizacije općeobrazovnog i odgovarajućeg stručno-umjetničkog dijela, mogu realizovati i programi stručnog usavršavanja, stručnog osposobljavanja, obrazovanja odraslih i programi dopunskog obrazovanja.

Škola ima status privatne ustanove za obrazovanje i odgoj.

Principi djelovanja svih djelatnika škole su:

 • Poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • Otvorenost, iskrenost, uvažavanje, tolerancija, prihvatanje; 
 • Realnost, ekonomičnost, fleksibilnost, ravnopravnost; 
 • Aktuelnost, inovacija, konstantno učenje i napredovanje; 
 • Preciznost raspodjele prava, obaveza, odgovornosti; 
 • Jasna definisanost ciljeva, zadataka, aktivnosti, ciljnih rezultata; 
 • Slušanje, komunikacija, informisanost.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2023 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.

Škola kreativne (samo)spoznaje!

© 2023 MSSUŠ Tuzla. Sva prava zadržana.