O NAMA

Programi saradnje

Osnivači škole u svom dugogodišnjem radu imaju uspostavljenju saradnju i partnerstvo sa nekoliko stotina ustanova, udruženja, fondacija i organizacija obrazovanja, odgoja, kulture, umjetnosti i informisanja te institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Takvu praksu razvoja nastavit će i „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla u skladu sa programima djelovanja i zakonskim propisima.

Saradnja s institucijama odgoja, obrazovanja, kulture i umjetnosti

Nastavni planovi i programi škole su koncipirani tako da učenici kroz stručno-umjetničke predmete imaju obavezu upoznati sisteme funkcionisanja institucija i ustanova u Bosni i Hercegovini. U namjeri istraživanja rada istih, ali i obavezi primjene svih zakonskih i podzakonskih propisa, škola će graditi profesionalnu saradnju sa institucijama i ustanovama koje se odnose na osnovnu djelatnost rada škole. Akcenat saradnje stavlja se na Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona te općinske/gradske službe za odgoj, obrazovanje, kulturu, umjetnosti, informisanje i rad s mladima na nivou Bosne i Hercegovine.

Saradnja s općinama/gradovima Tuzlanskog kantona

Škola će najprije biti u situaciji da, zajedno sa osnivačem, prati javne pozive i implementira niz gradskih, kantonalnih, državnih i evropskih projekata od značaja za razvoj djece i mladih Tuzlanskog kantona. Akcenat projektnih aktivnosti stavlja se na uspostavljanje mehanizama dugoročne saradnje sa svim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. U kreaciji i implementaciji projekata bit će uključeni svi akteri škole: uprava, nastavno osoblje i stručni saradnici, roditelji, staratelji i učenici kao krajnji korisnici rezultata projekata i ostvarene saradnje.

Saradnja s ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja

Škola će raditi na uspostavljanju mehanizama saradnje s ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona, u namjeri širenja dramskog odgoja te realizacije praktične nastave i izvođenja pozorišnih predstava različitih formi nastalih u produkciji škole.

Saradnja s drugim osnovnim i srednjim školama 

Poseban korak u radu škole je uspostavljanje saradnje sa drugim osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu za koje će biti ponuđeno izvođenje pozorišnih predstava različitih formi nastalih u produkciji škole. Na ovaj način radi se na promociji umjetnosti kao modela djelovanja na transformaciju svijesti, ali i podizanju kulturne svijesti kod učenika Tuzlanskog kantona. Škola će, također, uspostaviti saradnju sa osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu u namjeri da ponudi svoju stručnost u razvijanju i poboljšanju radu umjetničkih sekcija u školama te pokretanja i razvijanja sistema i festivala školskog pozorišta.

Saradnja s ustanovama visokoškolskog obrazovanja

U programima realizacije profesionalne orijentacije učenika, škola će uspostaviti saradnju sa državnim i privatnim ustanovama visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i regiji, te omogućiti promociju smjerova, odsjeka i druge obrazovne ponude za buduće studente. Također, kroz programe saradnje s ustanovama visokoškolskog obrazovanja, namjera je ponuditi inovativne dramske metode za primjenu u redovnom obrazovnom procesu visokoškolskih ustanova.

Saradnja s ustanovama i centrima za kulturu Tuzlanskog kantona

Prostor za uspostavljanje saradnje čine javne ustanove i centri za kulturu i informisanje sa područja Tuzlanskog kantona, kojima će, vjerujemo, biti u interesu ugostiti javne prezentacije i izvedbe učenika škole. Namjera je sklopiti ugovore o obavljanju dijela praktične nastave, čime se radi na podizanju učeničkih kompetencija, stvaranju preduslova za rad i angažman učenika, ali i podizanju kulturne svijesti u svim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.

Saradnja s nevladinim organizacijama i fondacijama

Poseban izazov za uspostavljanje saradnje predstavljaju nevladine organizacije, fondacije i udruženja  sa akcentom na omladinske organizacije. Škola će, u skladu sa mogućnostima, ponuditi svoje ljudske, tehničke, programske i prostorne resurse za poboljšanje rada i razvoj nevladinih organizacija. Sa istima će biti sklopljeni ugovori o obavljaju dijela praktičnog rada učenika, što dugoročno osigurava priliku učenicima škole angažman i rad u istim. Namjera je da, u radu nevladinih organizacija, rješavanju i implementaciji projekata od društvenog značaja, zaživi primjena drame kao specifičnog modela komunikacije sa društvenom zajednicom.

Saradnja s medijima

S medijima u Tuzlanskom kantonu i na nivou Bosne i Hercegovine saradnja će se uspostavljati uz potpisivanje protokola o saradnji u kojima će se raditi na promociji uspješnih pojedinaca škole, poštujući Zakon i politike zaštite dječijih prava. Osnovna namjera je promocija pozitivnih primjera prakse, ali i promocija jedinstvenosti primjene drame u obrazovanju i odgoju. Također, u saradnji s medijskim kućama (TV, radio, pisani, web portali) učenicima škole će se omogućiti stjecanje prakse u oblastima medijske pismenosti i informisanosti.

Regionalna saradnja i programi međunarodnih razmjena

Kroz niz projekata, programa i aktivnosti međunarodne saradnje, škola će uspostaviti saradnju s drugim, sličnim školama, fakultetima, ustanovama, organizacijama, donatorima, partnerima i pojedincima u Bosni i Hercegovini, regiji i Evropi. Ovaj vid saradnje predstavlja jedan od najvećih izazova  i strateških pravaca razvoja škole.

Saradnja s vama

Kontaktirajte nas. Započnimo najvažniji oblik saradnje.

Tu smo radi vas.