Praktična nastava u okviru predmeta “Savremena metode grupnog rada”